Accepted Papers

 

Accepted Full Research Papers

 • 1 - Anole: A Lightweight and Verifiable Learned-based Index for Time Range Query on Blockchain Systems

  Jian Chang, Binhong Li, Jiang Xiao, Licheng Lin and Hai Jin

 • 24 - HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context

  Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Liqun Yang, hongcheng Guo, Haoyang Huang , Dongdong Zhang, Yutao Zeng, Zhoujun Li and Furu Wei

 • 51 - HIT: Learning A Hierarchical Tree-based Model with Variable-Length Layers for Recommendation Systems

  Anran Xu, Shuo Yang, SHUAI LI, Zhenzhe Zheng, LingLing Yao, Fan Wu, Guihai Chen and Jie Jiang

 • 66 - Question Answering over Knowledge Graphs via Machine Reading Comprehension

  Weidong Han, Zhaowu Ouyang, Yifan Wang and Weiguo Zheng

 • 68 - A Knowledge-Driven Memory System for Traffic Flow Prediction

  Binwu Wang, Yudong Zhang, Pengkun Wang, Xu Wang, Lei Bai and Yang Wang

 • 70 - Long-tailed Time Series Classification via Feature Space Rebalancing

  Pengkun Wang, Xu Wang, Binwu Wang, Yudong Zhang, Lei Bai and Yang Wang

 • 72 - CoDE: Contrastive Learning Method for Document-level Event Factuality Identification

  Zihao Zhang, Zhong Qian, Xiaoxu Zhu and Peifeng Li

 • 81 - Robust Clustered Federated Learning

  Tiandi Ye, Senhui Wei, Jamie Cui, Cen Chen, Yingnan Fu and Ming Gao

 • 87 - Disentangling User Intention for Sequential Recommendation with Dual Intention Decoupling Network

  Liangliang Chen and Guang Chen

 • 97 - Subgraph Reconstruction via Reversible Subgraph Embedding

  Boyu Yang and Weiguo Zheng

 • 98 - Towards Effective Trajectory Similarity Measure in Linear Time

  Yuanjun Liu, An Liu, Guanfeng Liu, Zhixu Li and Lei Zhao

 • 104 - Weakly-Supervised Multi-Action Offline Reinforcement Learning for Intelligent Dosing of Epilepsy in Children

  "Zhuo Li, yifei Shen, Ruiqing Xu, Yu Yang, Jiannong Cao, Linchun Wu and Qing Wu

 • 115 - Self-Training with Label-Feature-Consistency for Domain Adaptation

  Yi Xin, Siqi Luo, Pengsheng Jin, Yuntao Du and Chongjun Wang

 • 116 - Fintech Key-Phrase: a New Chinese Financial High-Tech Dataset Accelerating Expression-Level Information Retrieval

  weiqiang jin, Biao Zhao and Chenxing Liu

 • 118 - Fine-grained Software Vulnerability Detection via Neural Architecture Search

  Qianjin Du, Xiaohui Kuang, Xiang Li and Gang Zhao

 • 129 - Is a Single Embedding Sufficient? Resolving Polysemy of Words from the Perspective of Markov Decision Process

  cheng zhang, zhi chen, dongmei yan, Jingxu Cao and quan zhang

 • 146 - Improving Heterogeneous Subgraph Federated Learning from An Information Theoretic Perspective

  Jiayan Guo, Shangyang Li and Yan Zhang

 • 148 - Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction

  Peilin Chen, Hong Wen, Jing Zhang, Fuyu Lv, Li Zhao, Qijie Shen, Wanjie Tao, Ying Zhou and Chao Zhang

 • 151 - Meta-Path based Social Relation Reasoning in A Deep and Robust Way

  Xuhui Jiang, Yinghan Shen, Yuanzhuo Wang, Huawei Shen, Chengjin Xu and Shengjie Ma

 • 154 - Efficiently Answering Why-Not Questions on Radius-Bounded k-Core Searches

  "Chuanyu Zong, Zefang Dong, Xiaochun Yang, Bin Wang, Tao Qiu and Huaijie Zhu

 • 173 - Query2Trip: Dual-Debiased Learning for Neural Trip Recommendation

  Peipei Wang, Lin Li, Ru Wang and Xiaohui Tao

 • 187 - A New Reconstruction Attack: User Latent Vector Leakage in Federated Recommendation

  zheng zhang and Wei Song

 • 191 - Accurate and Efficient Trajectory-based Contact Tracing with Secure Computation and Geo-Indistinguishability

  "Maocheng Li, Yuxiang Zeng, Libin Zheng, Lei Chen and Qing Li

 • 192 - Efficient and Accurate Range Counting on Privacy-preserving Spatial Data Federation

  Maocheng Li, Yuxiang Zeng and Lei Chen

 • 194 - Wukong-CMNER: A Large-Scale Chinese Multimodal NER Dataset with Images Modality

  Xigang Bao, Shouhui Wang, pengnian qi and Biao Qin

 • 198 - Dual-view Self-supervised Co-training for Knowledge Graph Recommendation

  Ruoyi Zhang, Huifang Ma, Qingfeng Li, YIke Wang and Zhixin Li

 • 208 - Automatic ICD Coding Based on Segmented ClinicalBERT with Hierarchical Tree Structure Learning

  Beichen Kang, Xiaosu Wang, Yun Xiong, Yao Zhang, Chaofan Zhou, Yangyong Zhu, Jiawei Zhang and Chunlei Tang

 • 209 - PIDE: Propagating Influence of Dynamic Evolution on Interaction Networks for Recommendation

  "Chunjing Xiao, Shenkai Lv, Wanlin Ji, Yuxiang Zhang, Haiying Pan and Lingshan Wu

 • 216 - Intra- and Inter-behavior Contrastive Learning for Multi-behavior Recommendation

  Qingfeng Li, Huifang Ma, Ruoyi Zhang, Wangyu Jin and Zhixin Li

 • 217 - Disentangled Contrastive Learning for Cross-Domain Recommendation

  Ruohan Zhang, Tianzi Zang, Yanmin Zhu, Chunyang Wang, Ke Wang and Jiadi Yu

 • 220 - Predicting Where You Visit in A Surrounding City: A Mobility Knowledge Transfer Framework based on Cross-City Travelers

  Shuai Xu, Jianqiu Xu, Bohan Li and Xiaoming Fu

 • 222 - Efficient Anomaly Detection in Property Graphs

  Jiamin Hou, Yuhong Lei, Zhe Peng, WEI LU, Feng Zhang and Xiaoyong Du

 • 233 - Class-Dynamic and Hierarchy-Constrained Network for Entity Linking

  Kehang Wang, Qi Liu, Kai Zhang, Ye Liu, Hanqing Tao, Zhenya Huang and Enhong Chen

 • 235 - Local spectral for polarized communities search in attributed signed network

  Fanyi Yang, Huifang Ma, Wentao Wang, Zhixin Li and Liang Chang

 • 238 - Multimodal Entity Linking with Mixed Fusion Mechanism

  Gongrui Zhang, Chenghuan Jiang, Zhongheng Guan and Peng Wang

 • 245 - Intention-aware User Modelling for Personalized News Recommendation

  "Rongyao Wang, Shoujin Wang, Wenpeng Lu, Xueping Peng, Weiyu Zhang, Chaoqun Zheng and Xinxiao Qiao

 • 250 - Approximate k-Nearest Neighbor Query over Spatial Data Federation

  Kaining Zhang, Yongxin Tong, Yexuan Shi, Yuxiang Zeng, Yi Xu, Lei Chen, Zimu Zhou and Ke Xu

 • 254 - Enhancing Knowledge Graph Attention by Temporal Modeling for Entity Alignment with Sparse Seeds

  "Chenchen Sun, Yuyuan Jin, Derong Shen, Tiezheng Nie, Xite Wang and Yingyuan Xiao

 • 264 - Efficient Edge Coloring on Dynamic Graphs

  "Zhepeng Huang, Long Yuan, Haifei Sui, Zi Chen, Shiyu Yang and Jianye Yang

 • 265 - Optimizing Empathetic Response by Generating and Integrating Emotion Feedback and Topic Discussion

  "Jing Li, Donghong Han, Shi Feng and Yifei Zhang

 • 279 - Learning Semantic-Rich Relation-Selective Entity Representation for Knowledge Graph Completion

  Zenan Xu, Zexuan Qiu and Qinliang Su

 • 284 - Discovering Persistent Subgraph Patterns over Streaming Graphs

  Chu Huang, Qianzhen Zhang, Deke Guo and Xiang Zhao

 • 293 - Towards Lightweight Cross-domain Sequential Recommendation via External Attention-enhanced Graph Convolution Network

  Xinhua Wang and Jinyu Zhang

 • 294 - SMART: A Decision-Making Framework with Multi-Modality Fusion for Autonomous Driving based on Reinforcement Learning

  Yuyang Xia, Shuncheng Liu, Rui Hu, quanlin yu, xiushi feng, Kai Zheng and Han Su

 • 298 - ALGCN: Accelerated Light Graph Convolution Network for Recommendation

  "Ronghai Xu, Haijun Zhao, Zhi-Yuan Li and Chang-Dong Wang

 • 302 - Multi-View Spatial-Temporal Enhanced Hypergraph Network for Next POI Recommendation

  Yantong Lai, Yijun Su, Lingwei Wei, Gaode Chen, Tianci Wang and Daren Zha

 • 305 - KRec-C2: A Knowledge Graph Enhanced Recommendation with Context awareness and Contrastive Learning

  Yingtao Peng, Zhendong Zhao, Maoliniyazi Aishan and Xiaofeng Meng

 • 321 - Event Relation Extraction Using Type-Guided Attentive Graph Convolutional Networks

  Ling Zhuang, Po Hu and Weizhong Zhao

 • 324 - ML-KGCL: Multi-Level Knowledge Graph Contrastive Learning for Recommendation

  Gong Chen and Xiaoyuan Xie

 • 325 - PMJEE: A Prototype Matching Framework for Joint Event Extraction

  Haochen Li, Tong Mo, di Geng and Weiping Li

 • 337 - BiQCap: A Biquaternion and Capsule Network-based Embedding Model for Temporal Knowledge Graph Completion

  Sensen Zhang, Xun Liang, Zhiying LI, Junlan Feng, Xiangping Zheng and Bo Wu

 • 339 - Temporal-Aware Multi-Behavior Contrastive Recommendation

  HongRui Xuan and Bohan Li

 • 340 - CLNIE: A Contrastive Learning Based Node Importance Evaluation Method for Knowledge Graphs with Few Labels

  Jingbo Wang, Yumeng Song, Yu Gu, Xiaohua Li and Fangfang Li

 • 349 - Efficient and Scalable Distributed Graph Structural Clustering at Billion Scale

  Kongzhang Hao, Long Yuan, Zhengyi Yang, Wenjie Zhang and Xuemin Lin

 • 356 - PFtree: Optimizing Persistent Adaptive Radix Tree for PM Systems on eADR Platform

  Rui Zhang, Yao Wu, shangyi sun, lulu chen, Yibo Huang, Ming Yan and Jie Wu

 • 362 - A Three-Layer Attentional Framework based on Similar Users for Dual-Target Cross-Domain Recommendation

  Jinhu Lu, Guohao Sun, Xiu FANG, Jian Yang and Wei He

 • 363 - CHSR: Cross-view Learning from Heterogeneous Graph for Session-based Recommendation

  Junchen Wang, Lei Duan, Ma Runze, Yidan Zhang and ZhaoHang Luo

 • 375 - Adversarial Spatial-Temporal Graph Network for Traffic Speed Prediction with Missing Values

  Pengfei Li, Junhua Fang, wei chen, An Liu and Pingfu Chao

 • 377 - TUAF: Triple-unit-based Graph-level Anomaly Detection with Adaptive Fusion Readout

  Zhenyang Yu, Xinye Wang, Bingzhe Zhang, Zhaohang Luo and Lei Duan

 • 379 - Learned Bloom Filter for Multi-key Membership Testing

  Yunchuan Li, Ziwei Wang, Ruixin Yang, Yan Zhao, rui zhou and Kai Zheng

 • 381 - Hierarchical All-Pairs SimRank Calculation

  Kai Zheng

 • 385 - Storyline Generation from News Articles Based on Approximate Personalized Propagation of Neural Predictions

  Junli Wang, xujian zhao, Peiquan Jin, Chunming Yang, bo li and hui zhang

 • 386 - HIT - An Effective Approach to Build a Dynamic Financial Knowledge Base

  Xinyi ZHU, XIN Hao, Yanyan Shen and Lei Chen

 • 393 - Contraction Hierarchies with Label Restrictions Maintenance in Dynamic Road Networks

  Bo Feng, Zi Chen, Long Yuan, Xuemin Lin and Liping Wang

 • 399 - Towards Efficient and Effective Transformers for Sequential Recommendation

  Wenqi Sun, Zheng Liu, Xinyan Fan, Ji-Rong Wen and Wayne Xin Zhao

 • 408 - BACH: Black-box Attacking on Deep Cross-Modal Hamming Retrieval Models

  Jie Zhang, Gang Zhou, Qianyu Guo, Zhiyong Feng and Xiaohong Li

 • 410 - Adversarial Learning Enhanced Social Interest Diffusion Model for Recommendation

  Jiaxi Wang, Haochen Li, Tong Mo and Weiping Li

 • 414 - Analogy-Triple Enhanced Fine-grained Transformer for Sparse Knowledge Graph Completion

  Shaofei Wang, Siying Li and Lei Zou

 • 415 - Select, Extend, and Generate: Generative Knowledge Selection for Open-Domain Dialogue Response Generation

  Sixing Wu, Ping Xue, Ye Tao, Ying Li and Zhonghai Wu

 • 437 - InstantChain: Enhancing Order-Execute Blockchain Systems for Latency-Sensitive Applications

  Jianfeng Shi, +86 18611572336, Diaohan Luo, Heran Gao and Wenbo Zhang

 • 442 - Explicit Assignment and Dynamic Pricing of Online Macro Tasks in Spatial Crowdsourcing

  Lin Sun, Yeqiao Hou and Zongpeng Li

 • 447 - Unify the Usage of Lexicon in Chinese Named Entity Recognition

  Wenjia Wu, Changyou Zhang, Shuzi Niu and Lin Shi

 • 450 - FedGR: Federated Learning with Gravitation Regulation for Double Imbalance Distribution

  Songyue Guo, Xu Yang, Jiyuan Feng, Ye Ding, Wei Wang, Yunqing Feng and Qing Liao

 • 451 - A Predictive Coding Approach to Multivariate Time Series Anomaly Detection

  Zhi Qi, Hong Xie and Mingsheng Shang

 • 452 - Adversarial Learning Data Augmentation for Graph Contrastive Learning in Recommendation

  Junjie Huang, Qi Cao, Ruobing Xie, Shaoliang Zhang, Feng Xia, Huawei Shen and Xueqi Cheng

 • 453 - Towards Defending Against Byzantine LDP Amplified Gain Attacks

  Yukun Yan, Qingqing Ye, Haibo Hu, Rui Chen, Qilong Han and Leixia Wang

 • 470 - An Efficient Index-based Method for Skyline Path Query over Temporal Graphs with Labels

  Linlin Ding, Gang Zhang, Ji Ma and Mo Li

 • 474 - Process Drift Detection in Event Logs with Graph Convolutional Networks

  Leilei Lin, Yumeng Jin, Lijie Wen, Wenlong Chen, Ying Di, Yusong Xu and Jianmin Wang

 • 486 - JG2Time: A Learned time estimator for join operators based on heterogeneous join-graph

  Hao Miao, Jiazun Chen, Yang Lin, Mo Xu, Han Yinjun and Jun Gao

 • 489 - A Prompt-based Representation Individual Enhancement Method for Chinese Idiom Reading Comprehension

  Ying Sha, mingmin wu, zhi zeng, xing ge, zhongqiang Huang and huan wang

 • 494 - A Topic-Aware Data Generation Framework for Math Word Problems

  Tianyu Zhao, Chengliang Chai, Jiabin Liu, Guoliang Li, Jianhua Feng and Zitao Liu

 • 495 - A Joint Link-Retrieve Framework for Open Table-and-Text Question Answering

  Jian Zou, Jiaan Wang, Ying He, JIanfeng Qu, Zhixu Li, Pengpeng Zhao, An Liu and Lei Zhao

 • 498 - Federated Learning with Emerging New Class: A Solution using Isolation-based Specification

  Xin Mu, Gongxian Zeng and Zhengan Huang

 • 502 - Sequential Hypergraph Convolution Network for Next Item Recommendation

  JX Chen, Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zekai Wang, Yang Song and Zhonghai Wu

 • 514 - Rainfall Spatial Interpolation with Graph Neural Networks

  "Jia Li, Yanyan Shen, Lei Chen and Charles Wang Wai Ng

 • 515 - Mining Discriminative Sub-network Pairs in Multi-frequency Brain Functional Networks

  "jinyi chen, Junchang Xin, Zhongyang Wang, Xinlei Wang, Sihan Dong and Zhiqiong Wang

 • 534 - RpDelta: Supporting UCR-Suite on Multi-Versioning Time Series Data

  "Xiaoyu Han, Fei Ye, Zhenying He, X. Sean Wang, Yingze Song and Clement Liu

 • 540 - Semantic-Driven Instance Generation for Table Question Answering

  Shuai Ma, Wenbin Jiang, Xiang Ao, Meng Tian, Xinwei Feng, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She and Qing He

 • 543 - Temporal-Relational Matching Network for Few-shot Temporal Knowledge Graph Completion

  Xing Gong, Jianyang Qin, Heyan Chai, Ye Ding, Yan Jia and Qing Liao

 • 553 - GP-HLS: Gaussian Process Based Unsupervised High-Level Semantics Representation Learning of Multivariate Time Series

  Chengyang Ye and Qiang Ma

 • 557 - Trajectory Representation Learning Based on Road Network Partition for Similarity Computation

  Li Jiajia, mingshen wang, Lei Li, KEXUAN XIN, Wen Hua and Xiaofang Zhou

 • 563 - Hyperbolic Mutual Learning for Bundle Recommendation

  Haole Ke, Lin Li, Peipei Wang, Jingling Yuan and Xiaohui Tao

 • 566 - Meta-Learning Siamese Network for Few-Shot Text Classification

  Chengcheng Han, Yuhe Wang, Yingnan Fu, Xiang Li, Minghui Qiu, Ming Gao and Aoying Zhou

 • 586 - Cross-modal Contrastive Learning for Event Extraction

  Shuo Wang, Meizhi Ju, Yunyan Zhang, Yefeng Zheng, Meng Wang and Guilin Qi

 • 601 - Authenticated Ranked Keyword Search over Encrypted Data with Strong Privacy Guarantee

  Ningning Cui, Zheli Deng, Man Li, Yuliang Ma, Jie Cui and Hong Zhong

 • 607 - Active anomaly detection framework for multivariate time series with sparse neural network

  Xiaoou Ding, Yida Liu, Hongzhi Wang, Yang Donghua and Yichen Song

 • 647 - A Scalable Query Pricing Framework for Incomplete Graph Data

  Huiwen Hou, Lianpeng Qiao, Ye Yuan, Chen Chen and Guoren Wang

 • 648 - Distantly Supervised Entity Linking with Selection Consistency Constraint

  Haipeng Dai, Lei Meng, Hancheng Wang, Rong Gu, Siwen Chen, Feng Chen and Wei Hu

 • 652 - MPGCL: Multi-Perspective Graph Contrastive Learning

  Miao Zhang and Yan Yang

 • 653 - ShapeWordNet: An Interpretable Shapelet Neural Network for Physiological Signal Classification

  Wenqiang He, Mingyue Cheng, Qi Liu and Zhi Li

 • 656 - CATCL: Joint Cross-Attention Transfer and Contrastive Learning for Cross-Domain Recommendation

  "Shuo Xiao, Dongqing Zhu, Chaogang Tang and Zhenzhen Huang

 • 670 - Attentive Hawkes Process Application for Sequential Recommendation

  Shuodian Yu, Li Ma, Xiaofeng Gao, Jianxiong Guo and Guihai Chen

 • 688 - Answering Label-Constrained Reachability Queries via Reduction Techniques

  Yuzheng Cai and Weiguo Zheng

 • 689 - Decoupling Graph Neural Network with Contrastive Learning for Fraud Detection

  Lin Meng, Yuxiang Ren and Jiawei Zhang

 • 696 - Mitigating Data Stalls in Deep Learning with Multi-times Data Loading Rule

  Derong Chen, Shuang Liang, Gang Hu, han xu, luo xianqiang, Hao Li and Jie Shao

 • 702 - Accelerating Recommendation Inference via GPU Streams

  Yuean Niu, Zhizhen Xu, Chen Xu and Jiaqiang Wang

 • 704 - Fine-grained Tuple Transfer for Pipelined Query Execution on CPU-GPU Coprocessor

  Zhenhua Yang, Qingfeng Pan and Chen Xu

 • 711 - Modeling Intra-class and Inter-class Constraints for Out-of-domain Detection

  Shun Zhang, Jiaqi Bai, Tongliang Li, Zhao Yan and Zhoujun Li

 • 714 - ISTNet: Inception Spatial Temporal Transformer for Traffic Prediction

  Chu Wang, Jia Hu, Ran Tian, xin gao and ZhongYu Ma

 • 726 - ACR-Tree: Constructing R-Trees Using Deep Reinforcement Learning

  Shuai Huang, Yong Wang and Guoliang Li

 • 732 - TE-DyGE: Temporal Evolution-enhanced Dynamic Graph Embedding Networks

  liping wang, Yanyan Shen and Lei Chen

 • 736 - Mining Top-k Frequent Patterns over Streaming Graphs

  Xi Wang, Qianzhen Zhang, Deke Guo and Xiang Zhao

 • 738 - Modeling High-order Relation to Explore User Intent with Parallel Collaboration Views

  Xiangping Zheng, Xun Liang, Bo Wu, Jun Wang, Yuhui Guo, Sensen Zhang and Yuefeng Ma

 • 744 - SimiDTR: Deep Trajectory Recovery with Enhanced Trajectory Similarity

  Yupu Zhang, Liwei Deng, Yan Zhao, Jin Chen, Kai Zheng and jiandong xie

 • 746 - CB-GAN: Generate Sensitive Data with a Convolutional Bidirectional Generative Adversarial Networks

  Richa c Hu, Dan Li, See Kiong Ng and Zibin Zheng

 • 756 - Fusing Local and Global Mobility Patterns for Trajectory Recovery

  Liwei Deng, Yan Zhao, Hao Sun, Yang Changjie, jiandong xie and Kai Zheng

 • 792 - A Self-Decoupled Interpretable Prediction Framework for Highly-Variable Cloud Workloads

  Bingchao Wang, Xiaoyu Shi and Mingsheng Shang

 • 793 - Spatio-Temporal Position-Extended and Gated-Deep network for next POI Recommendation

  Pengxiang Lan, Yihao Zhang, Haoran Xiang, Yuhao Wang and Wei Zhou

 • 806 - Leveraging Interactive Paths for Sequential Recommendation

  Aoran Li, Yalei Zang, Yani Wang and Bohan Li

 • 810 - A Novel Deep Learning Framework for Interpretable Drug-Target Interaction Prediction with Attention and Multi-Task Mechanism

  Bohan Li

 • 814 - AIR: Adaptive Incremental Embedding Updating for Dynamic Knowledge Graphs

  Zhifeng Jia, Haoyang Li and Lei Chen

 • 836 - MG-CR: Factor Memory Network and Graph Neural Network Based Personalized Course Recommendation

  Yun Zhang, Minghe Yu, Jintong Sun, Tiancheng Zhang and Ge Yu

 • 873 - Combining Autoencoder with Adaptive Differential Privacy for Federated Collaborative Filtering

  Xuanang Ding, Guohui Li, Ling Yuan, Lu Zhang and Qian Rong

 • 875 - Region-aware Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting

  Haitao Liang, An Liu, JIanfeng Qu, Wei Chen, Xiao-Fang Zhang and Lei Zhao

 • 879 - Towards Time-Series Key Points Detection through Self-Supervised Learning and Probability Compensation

  Mingxu Yuan, Xin Bi, Xuechun Huang, Wei Zhang, Lei Hu, Xiangguo Zhao and Yongjiao Sun

Accepted Short Research Papers

 • 49 - Internet Public Safety Event Grading and Hybrid Storage based on Multi-Feature Fusion for Social Media Texts

  Die Hu, Yulai Xie, Dan Feng, Shixun Zhao and Pengyu Fu

 • 58 - Speculation and Negation Scope Resolution via Machine Reading Comprehension Formulation with Data Augmentation

  Zhong Qian, Tiening Sun, ting zou, Peifeng Li, Qiaoming Zhu and Guodong Zhou

 • 89 - Continuous k-similarity Trajectories Search over Data Stream

  Rui Zhu, Meichun Xiao, bin wang, Xiaochun Yang, Xia Xiufeng, Chuanyu Zong and Tao Qiu

 • 94 - Thompson Sampling with Time-Varying Reward for Contextual Bandits

  Cairong Yan, hualu Xu, Haixia Han, Yanting Zhang and Zijian Wang

 • 102 - Enlarge the Hidden Distance: A More Distinctive Embedding to Tell Apart Unknowns for Few-Shot Learning

  Zhaochen Li and Kedian Mu

 • 112 - Recovering Missing Key Information: An Aspect-guided Generator for Abstractive Multi-document Summarization

  Haotian Chen, Han Zhang, Houjing Guo, Shuchang Yi, Bingsheng Chen and Xiangdong Zhou

 • 114 - TETA: Text-enhanced tabular data annotation with multi-task graph convolutional network

  Chen Ye, Haoshi Zhi, Shihao Jiang, Hua Zhang, Yifan Wu and Guojun Dai

 • 119 - Adversarial Learning-based Stance Classifier for COVID-19-related Health Policies

  Feng Xie, Zhong Zhang , Xuechen Zhao, Haiyang Wang, Jiaying Zou, lei tian, Bin Zhou and yusong tan

 • 120 - A Two-stage Label Rectification Framework for Noisy Event Extraction

  Zijie Xu, Peng Wang, Ziyu Shang and Jiajun Liu

 • 122 - A Unified Visual Prompt Tuning Framework with Mixture-of-Experts for Multimodal Information Extraction

  Bo Xu, Shizhou Huang, Ming Du, Hongya Wang, Hui Song, Yanghua Xiao and Xin Lin

 • 123 - Flow based End-to-End model for Hierarchical Time Series Forecasting via Trainable Attentive-Reconciliation

  Shiyu Wang, Yinbo sun, Yan Wang, Fan Zhou, Lin-Tao Ma, James Y Zhang and YangFei Zheng

 • 132 - Meta Pseudo Labels for Anomaly Detection via Partially Observed Anomalies

  Sinong Zhao, Zhaoyang Yu, Xiaofei Wang, Trent G Marbach, Wang Gang and Liu Xiaoguang

 • 176 - Unleashing Pre-trained Masked Language Model Knowledge for Label Signal guided Event Detection

  Mengnan Xiao, Ruifang He, Junwei Zhang, Jinsong Ma and Haodong Zhao

 • 193 - Cost-effective clustering by aggregating local density peaks

  Wen-Bo Xie, Bin Chen, Jun-Hao Shi, Yan-Li Lee, Xin Wang and Xun Fu

 • 206 - Multi-scale community detection in subspace of attribute

  Cairui Yan, Huifang Ma, Yuechen Tang, Xiaohong Li and Zhixin Li

 • 232 - CAB: Empathetic Dialogue Generation with Cognition, Affection and Behavior

  Pan Gao, Donghong Han, Rui Zhou, Xuejiao Zhang and Zikun Wang

 • 261 - MACRE: Multi-hop Question Answering over Knowledge Graphs via Contrastive Relation Embedding

  Man Xu, Weiguo Zheng and Deqing Yang

 • 272 - Deep User and Item Inter-Matching Network for CTR Prediction

  Zhiyang Yuan, Yingyuan Xiao, peilin yang, Qingbo Hao and Hongya Wang

 • 287 - Orthrus: A Dual-Branch Model for Time Series Forecasting with Multiple Exogenous Series

  Ziang Yang, Biyu Zhou, Xuehai Tang, Ruixuan Li and Songlin Hu

 • 296 - Xenos: Dataflow-Centric Optimization to Accelerate Model Inference on Edge Devices

  Runhua Zhang, Hongxu Jiang, Fangzheng Tian, Jinkun Geng, Xiaobin Li, Yuhang Ma, Chenhui Zhu, Dong Dong, Xin Li and Haojie Wang

 • 297 - Improving Event Representation with Supervision from Available Semantic Resources

  Shuchong Wei, Liangjun Zang, zhang Xiaobin, Xiaohui Song and Songlin Hu

 • 304 - SRACas: A Social Role-Aware Graph Neural Network-Based Model for Popularity Prediction of Information Cascades

  zhenhua huang, Yuhang He, Shaojie Wang, zhenyu wang, Ruifeng Xu and Sharad Mehrotra

 • 317 - DualFraud: Dual-Target Fraud Detection and Explanation in Supply Chain Finance across Heterogeneous Graphs

  Bin Wu, Kuo-Ming Kuo and Yinsheng Li

 • 318 - Privacy Preserving Federated Learning Framework Based on Multi-chain Aggregation

  Yingchun Cui and Jinghua Zhu

 • 348 - TAGnn: Time Adjoint Graph Neural Network for Traffic Forecasting

  Qi Zheng and Yaying Zhang

 • 355 - GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation

  Yongqiang Han, Likang Wu, Hao Wang, Guifeng Wang, Mengdi Zhang, Zhi Li, Defu Lian and Enhong Chen

 • 360 - MRSCN: A GNN-based Model for Mining Relationship Strength Changes between Nodes in Dynamic Networks

  Tianbao Wang, Yajun Yang, Hong Gao and Qinghua Hu

 • 366 - Semi-Supervised Learning for Fine-grained Entity Typing with Mixed Label Smoothing and Pseudo Labeling

  Bo Xu, Zhengqi Zhang, Ming Du, Hongya Wang, Hui Song and Yanghua Xiao

 • 374 - MOEF: Modeling Occasion Evolution in Frequency Domain for Promotion-Aware Click-Through Rate Prediction

  Xiaofeng Pan, Yibin Shen, Jing Zhang, Xu He, Yang Huang, Hong Wen, Chengjun Mao and Bo Cao

 • 378 - Block Decomposition with Multi-Granularity Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion

  lupeng yue, yongjian ren, yan zeng, jilin zhang, kaisheng zeng and jian wan

 • 380 - Learning Enhanced Representations via Contrasting for Multi-view Outlier Detection

  Chen Xiaocong, Xinye Wang, Wang yang, Chao Han and Lei Duan

 • 391 - Hierarchical Encoder-decoder with Addressable Memory Network for Diagnosis Prediction

  Mingxia Wang, Yun Xiong, Yao Zhang, Philip S Yu and Yangyong Zhu

 • 395 - MulEA: Multi-type Entity Alignment of Heterogeneous Medical Knowledge Graphs

  Mingxia Wang, Peng Tian, Yun Xiong, Jingwen Yue, Yao Zhang and Chunlei Tang

 • 444 - GRIM: Graph representation learning of multimodal data with incompleteness

  Xian Xu, Xiao Xu, Xiang Li and Guotong Xie

 • 455 - Efficient Network Representation Learning via Cluster Similarity

  Yasuhiro Fujiwara, Yasutoshi Ida, Atsutoshi Kumagai, Masahiro Nakano, Akisato Kimura and Naonori Ueda

 • 460 - Accelerating Exact K-means++ Seeding using Lower Bound based Framework

  Haowen Zhang and Jing Li

 • 463 - Few-shot Link Prediction for Event-based Social Networks via Meta-learning

  Xi Zhu, Pengfei Luo, Ziwei Zhao, Tong Xu, Aakas LIZHIYU, YU YU, Xueying Li and Enhong Chen

 • 480 - Learning with Small Data: Subgraph Counting Queries

  Kangfei Zhao, Jeffrey Xu Yu, Zongyan He and Yu Rong

 • 482 - DP-MHAN: A Disease Prediction Method based on Metapath Aggregated Heterogeneous Graph Attention Networks

  Zhe Qu, Lizhen Cui and Yonghui Xu

 • 496 - Efficient Index-based Regular Expression Matching with Optimal Query Plan Tree

  Tao Qiu, Xiaochun Yang, Bin Wang, Chuanyu Zong, Rui Zhu and Xiufeng Xia

 • 509 - Improving Hyper-Relational Knowledge Graph Representation with Multi-grained Encoding

  Ting Ma, Longtao Huang and hui xue

 • 519 - FairHELP: Fairness-Aware Heterogeneous Information Network Embedding for Link Prediction

  Meng Cao, Jianqing Song, Yuan Jinliang, Baoming Zhang and Chongjun Wang

 • 522 - HAEP: Heterogeneous Environment Aware Edge Partitioning for Power-Law Graphs

  "Xian Zhang, Junchang Xin, jinyi chen, Beibei Wang and Zhiqiong Wang

 • 530 - An Adaptive Video Frames Sampling Approach for Enhancing Query-Based Moment Retrieval in Videos

  Lingdu Kong, Tieying Li, Xiaochun Yang, Shengzhi Han and Bin Wang

 • 552 - SACA: An End-to-End Method for Dispatching, Routing, and Pricing of Online Bus-Booking

  Yucen Gao, Yulong Song, Xikai Wei, Xiaofeng Gao and Guihai Chen

 • 562 - Multi-granularity Item-based Contrastive Recommendation

  Ruobing Xie, Zhijie Qiu, Bo Zhang and Leyu Lin

 • 574 - Category-Highlighting Transformer Network for Question Retrieval

  Denghao Ma, Li Chong, Yueguo Chen and Liang Shen

 • 579 - Broaden Your Horizons: Inter-News Relation Mining for Fake News Detection

  "lei zhang, Hongbo Xu, Fengzhao Shi, Chaoyang C Yan and Yongxiu Xu

 • 593 - MixMBR: Contrastive Learning for Multi-behavior Recommendation

  zhicheng qiao, Hui Yan and lei han

 • 606 - Chinese Medical Nested Named Entity Recognition Model Based on Feature Fusion and Bidirectional Lattice Embedding Graph

  Qing Cong, Zhiyong Feng, guozheng rao and Li Zhang

 • 614 - A Graph Embedding Approach for Link Prediction via Triadic Closure Based Direct Aggregation and Weighted Concatenation

  Yahui Chai, Xiaobin Rui, jie Yang, Philip S Yu and Zhixiao Wang

 • 616 - TieComm: Learning a Hierarchical Communication Topology based on Tie Theory

  Ming Yang, Renzhi Dong, Yiming Wang, Furui Liu, Yali Du, Mingliang Zhou and Leong Hou U

 • 650 - Two-stage Interest Calibration Network for Reranking Hotels

  Denghao Ma, Jiajia Sun, Yueguo Chen, Liang Shen and Genliang Yi

 • 651 - Rewriting-Stego: Generating Natural and Controllable Steganographic Text with Pre-trained Language Model

  Fanxiao Li, Sixing Wu, Jiong Yu, Shuoxin Wang, Bingbing Song, Renyang Liu, Haosen Lai and Wei Zhou

 • 655 - DALedger: Towards High-performance Transaction Processing for Collaborative Decentralized Applications

  Junkai Wang, Zhiwei Zhang, Shuai Zhao, Jiang Xiao, Ye Yuan and Guoren Wang

 • 664 - Memory-enhanced Period-aware Graph Neural Network for POI Recommendation

  Tianchi Yang, Haihan Gao, Cheng Yang, Chuan Shi, Xie Qianlong, Xingxing Wang and Dong Wang

 • 672 - Video Retrieval with Tree-based Video Segmentation

  Seongmin Kang, Dongin Jung and Yoon-Sik Cho

 • 684 - L2QA: Long Legal Article Question Answering with Cascaded Key Segment Learning

  Shugui Xie, Lin Li, Jingling Yuan, Qing Xie and Xiaohui Tao

 • 686 - Sample and Feature Enhanced Few-Shot Knowledge Graph Completion

  Kai Zhang, Daokun Zhang, Ning Liu, Yonghua Yang, Yonghui Xu, Zhongmin Yan, Hui Li and Lizhen Cui

 • 693 - A Static Bi-Dimensional Sample Selection Method for Federated Learning With Label Noise

  Qian Rong, Ling Yuan, Guohui Li, Jianjun Li, Lu Zhang and Xuanang Ding

 • 722 - CMT: Cross-modal Memory Transformer for Medical Image Report Generation

  Yiming Cao, Lizhen Cui, Lei Zhang, Fuqiang Yu, Ziheng Cheng, Zhen Li, Yonghui Xu and Chunyan Miao

 • 801 - Distinguishing Sensitive and Insensitive Options for the Winograd Schema Challenge

  Dong Li, Pancheng Wang, liangliang he, kunyuan pang, Shasha Li, Jintao Tang and Ting Wang

 • 804 - Efficient Execution of Blockchain Transactions through Deterministic Concurrency Control

  Huahui Xia, Jinchuan Chen, NaBo Ma, Jia Huang and Xiaoyong Du

 • 805 - Powering Fine-tuning: Learning Compatible and Class-sensitive Representations for Domain Adaption Few-shot Relation Extraction

  "yijun liu, Feifei Dai, Xiaoyan Gu, Haihui Fan, dong Liu, Bo Li and Weiping Wang

 • 808 - A Topic-aware Graph-based Neural Network for User Interest Summarization and Item Recommendation in Social Media

  Junyang Chen, Ge Fan, Zhiguo Gong, Xueliang Li, Victor C.M. Leung, Mengzhu Wang, Ming Yang and Zhiguo Gong

 • 839 - Revisiting Positive and Negative Samples in Variational Autoencoders for Top-N Recommendation

  Wei Liu, Leong Hou U, Shangsong Liang, Huaijie Zhu, Jianxing yu, Yubao Liu and Jian Yin

Accepted Industry Track Papers

 • 786 - GIPA: A General Information Propagation Algorithm for Graph Learning

  Houyi Li, Zhihong Chen, Li Zhao, Qinkai Zheng, Peng Zhang and Shuigeng Zhou

 • 896 - AntTune: An Efficient Distributed Hyperparameter Optimization System for Large-scale Data

  "Jun Zhou, Qitao Shi, Christopher Ding, Lin Wang, longfei li and Feng Zhu

 • 902 - LogLG: Weakly Supervised Log Anomaly Detection via Log-Event Graph Construction (Industry Track)

  hongcheng Guo, Yuhui Guo, Jian Yang, Jiaheng Liu, Zhoujun Li, Tieqiao Zheng, Liangfan Zheng, Weichao Hou and Bo Zhang

 • 906 - FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation

  Ming Li, Naiyin Liu, Xiaofeng Pan, Yang Huang, Ningning Li, Yingmin Su, Chengjun Mao and Bo Cao

 • 924 - Global-aware Model-free Self-distillation for Recommendation System

  Ang Li, Jian Hu, WEI LU, Ke Ding, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Yong He, Liang Zhang and Lihong Gu

 • 925 - A Scalable Social Recommendation Framework with Decoupled Graph Neural Network

  Ke Tu, Zhengwei Wu, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Peng Cui, Xiaolong Li and Jun Zhou

 • 929 - Cold & Warm Net: Addressing Cold-Start Users in Recommender Systems

  Xiangyu Zhang, Zongqiang Kuang, Zehao Zhang, Fan Huang and Xianfeng Tan

 • 930 - Unsupervised Fraud Transaction Detection on Dynamic Attributed Networks

  "Yangyang Hou, Daixin Wang, Binbin Hu, Ruoyu Zhuang, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Feng Zhao, Yulin Kang and Zhanwen Qiao

 • 932 - Personalized Dissatisfied Users Prediction in Mobile Communication Service (Industrial Track)

  Yunong Chen, Yuying Lin, Bojian Zhang, Dongming Zhao, Haiwei Zhang and Yanlong Wen

 • 934 - Customer Complaint Guided Fault Localization Based on Domain Knowledge Graph

  Shuoshuo Sun, Zhihua Chai, Rui Wu, Jiawei Jin, Yonggeng Wang, Wenhao Xu and Guilin Qi

 • 936 - Self-Sampling Training and Evaluation for the Accuracy-Bias Tradeoff in Recommendation

  Dugang Liu, Yang Qiao, Xing Tang, Liang Chen, Xiuqiang He, Weike Pan and Zhong Ming

 • 937 - Raven: Benchmarking Monetary Expense and Query Efficiency of OLAP Engines on the Cloud

  Tongyu Wu, Rong Gu, Yang Li, Hongbin Ma, Yi Chen, Ying Zhu, Xiaoxiang Yu, Tengting Xu and Yihua Huang

 • 943 - Dual Graph Multitask Framework for Imbalanced Delivery Time Estimation (Industrial Track)

  Lei Zhang, Mingliang Wang, Xin Zhou, xingyu wu, Yiming Cao, Yonghui Xu, Lizhen Cui and Zhiqi Shen

 • 946 - Real-time Information Extraction for Phone Review in Car Loan Audit -------- Industrial Track

  Hongxuan Liu, Jie Wang, Yansong Wang, Shuling Yang, Hanzhu Chen and Binbin Fang

 • 954 - HyperMatch: Knowledge Hypergraph Question Answering based on Sequence Matching

  Yongzhe Jia, Jianguo Wei, Zirui Chen, Dawei Xu, Lifan Han and yang liu

Accepted Demo Papers

 • 740 - IFGDS: An Interactive Fraud Groups Detection System for Medicare Claims Data

  Jing Yu, Zhenyang Yu, Kaiming Zhan, Fan Wu, Bo Yin and Lei Duan

 • 920 - PFKMaster: A Knowledge-driven Flow Control System for Large-scale Power Grid

  Huaiyuan LIU, Hongzhi Wang, Hekai Huang, Yang Donghua, Yong Tang and Yanhao Huang

 • 922 - PEG: A Partial Evaluation-based Distributed RDF Graph System

  Shengyi Ji, Peng Peng, Jian Hu, Lei Zou, Zhen Huang and Zheng Qin

 • 952 - ODSS-RCPM: An Online Decision Support System Based on Regional Co-location Pattern Mining

  Dongsheng Wang, Wang Lizhen and Peizhong Yang

 • 956 - An AI-Native Graph Database for Unified Managing Structured and Unstructured Data

  Zihao Zhao, Zhihong Shen, along Mao, Huajin Wang and Hu Chuan

 • 963 - Cleanits-MEDetect: Multiple errors detection for time series data in Cleanits

  Xiaoou Ding, Yichen Song, Hongzhi Wang, Yang Donghua and Yida Liu

 • 970 - TrajTrace: Tracing Moving Objects over Social Media

  Zhihao Yang, Yunqi Zhang, Songda Li, Qinhui Chen, Hui Zhao, Wei Cai and Xi Lin

 • 972 - A Raft Variant for Permissioned Blockchain

  Zheming Ye, Xing Tong, Wei Fan, Zhao Zhang and Cheqing Jin

 • 973 - MOCache: A Cache Management Tool for Moving Object Databases

  Bingya Wu, Xin jin and Jianqiu Xu

 • 982 - CnosDB: A Flexible Distributed Time-Series Database for Large-Scale Data

  Yu Yan, Bo Zheng, Hongzhi Wang, Jinkai Zhang and Yutong Wang

 • 983 - EduChain: A blockchain-based privacy-preserving lifelong education platform

  XinZhe Huang, Yujue Wang, Hai Liang, Yong Ding, Qianhong Wu, Ziyi Zhang and Qiang Qu

 • 984 - ChainSync: A Real-Time Multi-Chain ETL System for dApp Development

  Shuyi Zhang, Xinyao Sun and Kyle Rehak

 • 985 - IoT-assisted Blockchain-based Car Rental System Supporting Traceability

  LIPAN CHEN, Yujue Wang, Yong Ding, Hai Liang, Changsong Yang and 会勇 王

 • 986 - DiCausal: Exploiting Domain Knowledge for Interactive Causal Discovery

  Wenbo Wayne Xu and Yueguo Chen

 • 990 - Flowris: Managing Data Analysis Workflows for Conversational Agent

  Jiajia Sun, Juan Wang, Yueguo Chen and Xiongpai Qin

Accepted PhD Consortium Papers

 • 991 - Fair and privacy-preserving graph neural network

  Xuemin Wang, Tianlong Gu, Xuguang Bao and Liang Chang

 • 997 - Improving Cross-domain Named Entity Recognition from the Perspective of Representation

  Jingyun Xu and Yi Cai

 • 1000 - Knowledge Hypergraph Reasoning Based on Representation Learning

  Zhao Li

 • 1005 - Knowledge-based Course Map Generation for Student Performance Prediction

  Jianing Xia